ระเบียบข้อบังคับ - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

ระเบียบข้อบังคับ


May 13, 2014

ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2555

( สำเนา ) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2555 -------------------------------------------- อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุ...
May 13, 2014

ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้คํ้าประกันเงินกู้ พ.ศ. 2558

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้ พ.ศ. 2558 ************************* เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ที่เป็...
May 13, 2014

ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก พ.ศ. 2559

(สำเนา) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก พ.ศ. 2559 ..................................... อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูส...
May 13, 2014

ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2558

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2558 --------------------------------------- อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุ...
May 13, 2014

ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัยแก่สมาชิก พ.ศ. 2558

( สำเนา ) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัยแก่สมาชิก พ.ศ. 2558 ----------------------------------------------- อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหก...
May 13, 2014

ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการรวมหนี้แก่สมาชิก พ.ศ. 2558

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการรวมหนี้แก่สมาชิก พ.ศ. 2558 ----------------------------------------------- อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์...
May 13, 2014

ระเบียบ ว่าด้วยการให้สวัสดิการแก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2558

( สำเนา ) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการให้สวัสดิการแก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2558 ------------------------------- อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกั...
May 13, 2014

ระเบียบ ว่าด้วยการโอนย้ายสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2555

(สำเนา) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2555 ------------------------- อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ข้อ 75 (8...
May 13, 2014

ระเบียบ ว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีรับสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ พ.ศ. 2555

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีรับสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ พ.ศ. 2555 อ่านต่อ >>> ดาวน์โหลด รูปภาพประกอบข่าว ...
May 13, 2014

ระเบียบ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2555

(สำเนา) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2555 -------------------------------------------- อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ข้อ 75 (8) และ...