สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์


May 13, 2014

เรียนเชิญสมาชิกสมาคมฌาปนกิจประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด (สฌ.สอ.สป.) ได้กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ...
May 13, 2014

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย http://www.fscct.or.th/2014-12-29-02-36-47 ตรวจสอบรายชื่อ >>http://tca1.ifsct.net/FSCT/GCOOP/Saving/WebForm...
May 13, 2014

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย(สสอค.)

องค์กรคู่เพื่อครูไทย เกิดจากแนวคิดขององค์กรวิชาชีพครู และสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงาน ในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 87 สหกร...