ประกวดราคาจ้างจัดสัมมนาตามโครงการสัมมนาสัญจรสมาชิก ประจำปี 2561

โพสต์เมื่อ 5 กันยายน 2561 16:56 น. อ่าน 177 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างจัดสัมมนาตามโครงการสัมมนาสัญจรสมาชิก ประจำปี 2561

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด มีความประสงค์จัดประกวดราคารับจ้างจัดสัมมนาตามโครงการสัมมนาสัญจรสมาชิก ประจำปี 2561  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิก และสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา ฝ่ายจัดการ และสมาชิก การสัมมนาแบ่งเป็น จำนวน 4 รุ่น ระยะเวลาเดินทาง 2 วัน 1 คืน โดยมีกำหนดการดังนี้ 
รุ่นที่  1  กำหนดการสัมมนา ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 11 – วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561  
รุ่นที่  2  กำหนดการสัมมนา ระหว่างวันอังคารที่ 16 – วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561  
รุ่นที่  3  กำหนดการสัมมนา ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 18 – วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561  
รุ่นที่  4  กำหนดการสัมมนา ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 25 – วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561  
               จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคา ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น   3,000,000 บาท  (สามล้านบาทถ้วน)
              

กำหนดยื่นรับซองและยื่นซองประกวดราคา  ตั้งแต่วันที่  28  สิงหาคม 2561  จนถึงวันที่  11  กันยายน 2561  ระหว่างเวลา 8.30  น. ถึงเวลา  16.30   น. ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ ฝ่ายธุรการ เลขที่ 23/17-21 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  เว้นวันหยุดราชการ   
กำหนดเปิดซองประกวดราคา  ในวันที่  13 กันยายน 2561   เวลา 10.30 น.  เป็นต้นไป  ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ ฝ่ายธุรการ เลขที่ 23/17-21 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-2384-2493-4 ต่อ 21


อ่านต่อ >>> ดาวน์โหลด

 ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง