โครงการสัมมนาก่อนเกษียณเปี่ยมสุข ประจำปี 2561

โพสต์เมื่อ 4 สิงหาคม 2561 05:00 น. อ่าน 421 ครั้ง
โครงการสัมมนาก่อนเกษียณเปี่ยมสุข ประจำปี 2561


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ อ่านต่อ >>> ดาวน์โหลด

สำหรับโครงการสัมมนาก่อนเกษียณเปี่ยมสุข ประจำปี 2561 ขยายเวลาในการรับสมัคร วันนี้จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2561

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด กำหนดจัดโครงการสัมมนาก่อนเกษียณ เปี่ยมสุข สำหรับสมาชิกที่จะเกษียณอายุ ประจำปี 2561 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ หมู่ 11 ถนนโรจนะ ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้รับข้อมูลสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวกับสหกรณ์ สร้างความมั่นใจ ความศรัทธา ต่อสหกรณ์ รวมถึงได้ทราบข้อมูลการดูแลสุขภาพ และการวางแผนการใช้เงินหลังเกษียณอายุได้อย่างถูกต้อง โดยสหกรณ์ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยาย อภิปราย และนำการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ทั้งนี้ หากท่านสมาชิกสนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาดังกล่าว สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2561 (รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ท่านเท่านั้น) พร้อมชำระเงิน ค่ามัดจำการเข้าร่วมโครงการ ท่านละ 500 บาท เพื่อเป็นการยืนยัน โดยสหกรณ์ฯ จะคืนเงินมัดจำให้แก่สมาชิก ในวันเดินทางเท่านั้น และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายคืนเงินมัดจำทุกกรณี สำหรับสมาชิกที่แจ้งความจำนงแล้วไม่ไป
อนึ่ง โครงการนี้จัดขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับท่านสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2561 เท่านั้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการจัดโครงการสัมมนาสัญจรสมาชิกประจำปี ดังนั้น หากท่านไม่เข้าร่วมโครงการ สัมมนาก่อนเกษียณเปี่ยมสุข ประจำปี 2561 นี้ ท่านยังสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาสัญจรสมาชิก ประจำปี 2561 ได้ตามจำนวนโควต้าที่สหกรณ์จัดสรรให้แต่ละหน่วยงาน โดยให้พิจารณาเงื่อนไขตาม รายละเอียดของโครงการสัมมนาสัญจรสมาชิกประจำปี 2561 เป็นสำคัญ อ่านต่อ >>> ดาวน์โหลดรูปภาพประกอบข่าวข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง