เรียนเชิญสมาชิกสมาคมฌาปนกิจประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

เรียนเชิญสมาชิกสมาคมฌาปนกิจประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

โพสต์เมื่อ 5 เมษายน 2561 00:23 น. อ่าน 166 ครั้ง
เรียนเชิญสมาชิกสมาคมฌาปนกิจประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด (สฌ.สอ.สป.)    
ได้กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560  ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ไม่มีค่าตอบแทน) 
โดยกรุณายืนยันการเข้าร่วมประชุมใหญ่ฯ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2384-2493-4 ต่อ 20
หรือโทร 094-558-7640 หรือ Line ID : @SPKTC หรือ e-mail : spkct10270@hotmail.com

ทั้งนี้สมาชิกอาจมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมใหญ่และออกเสียงแทนได้
แต่ต้องทำเป็นหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะถือมาในวันประชุมใหญ่ด้วย (หนึ่งคนต่อหนึ่งเสียง) 


>>>อ่านต่อข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง