เรื่อง โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก สอ.สป.

โพสต์เมื่อ 12 มิถุนายน 2561 08:30 น. อ่าน 1,212 ครั้ง
เรื่อง โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก สอ.สป.


>>>ประกาศผู้มีสิทธิ์ยื่นกู้โครงการ  อ่านต่อ >>> ดาวน์โหลด


เนื่องจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)
          ในฐานะองค์กรกลางของขบวนการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้ร่วมมือกับสหกรณ์สมาชิก จัดโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ผู้ ประสงค์สร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพเสริม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี โดยสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้ สมาชิกสหกรณ์ได้นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อสมาชิก ของสหกรณ์ จึงมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการเพื่อขอกู้เงินกับ ชสอ. ในวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
          ดังนั้นจึงอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2553 ข้อ 3 (3) ประกอบกับข้อ 75 (2) และมติที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 ในการประชุมครั้งที่ 6 /2561 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้สำหรับสมาชิกที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้กู้ ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีต้นสังกัดในการหักเงินเดือนส่งสหกรณ์
2. วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้ประสงค์สร้างรายได้เพิ่มจากอาชีพเสริม ได้มีเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ ไปใช้เป็นเงินทุนประกอบอาชีพเสริมที่ตนเองสนใจ
3. วงเงินกู้ยืม กู้ได้สูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาท
4. อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.09 ต่อปี (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) หรือเปลี่ยนแปลงตามประกาศปรับ อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
5. ระยะเวลาผ่อนชำระ ส่งชำระคืนไม่เกิน 36 งวด และต้องไม่เกินอายุ 80 ปี
6. วิธีการผ่อนชำระ ชำระแบบธนาคาร (คงยอด) เงินต้นและดอกเบี้ยรวมเท่ากันทุกงวด
7. ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังจากหักค่าหุ้นและหนี้ทุกประเภทแล้วไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
8. หลักประกัน
     8.1 ถ้าเงินกู้ตามโครงการนี้ รวมกับเงินกู้ประเภทอื่นที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ มีจำนวนไม่เกิน กว่าค่าหุ้น หรือเงินฝากที่มีอยู่ ณ วันที่ยื่นกู้ ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
     8.2 ใช้บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ ตำแหน่งข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่มีเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน โดยต้องเป็น ผู้ค้ำประกันซึ่งไม่ซ้ำกับการค้ำประกัน เงินกู้ประเภทอื่น
     8.3 ผู้กู้ต้องจัดทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (ประกันตาย) กรณีมีสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม ไม่เพียงพอในการคุ้มครองหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ถ้ามี) และเงินกู้ตามโครงการนี้
     8.4 กรณีผู้กู้มีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่ถึง 20% ต้องเปิดบัญชีเงินฝากหลักประกันเงินกู้ ตาม หลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด
9. การจ่ายเงินกู้ สหกรณ์จะนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯ
10. เอกสารประกอบคำขอกู้
     10.1 คำขอกู้ตามแบบฟอร์มของสหกรณ์
     10.2 สำเนาบัตรข้าราชการ+ทะเบียนบ้าน หรือบัตรประชาชนของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน คนละ 1 ฉบับ
     10.3 สำเนาสลิปเงินเดือนล่าสุด ของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน คนละ 1 ฉบับ โดยให้เจ้าหน้าที่ การเงิน และหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรอง พร้อมประทับตราหน่วยงาน
     10.4 โครงการประกอบอาชีพเสริมที่ตนเองสนใจหรือได้ทำอยู่จริง แนบคำขอกู้
11. การรายงานผล
อ่านต่อ >>>ดาวน์โหลด

 ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง