เปิดรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น รุ่นที่ 3/2561 - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

เปิดรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น รุ่นที่ 3/2561

โพสต์เมื่อ 18 พฤษภาคม 2561 17:16 น. อ่าน 377 ครั้ง
เปิดรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น รุ่นที่ 3/2561

เปิดรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น รุ่นที่ 2/2561
..............................
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้กำหนดการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น ประเภท
เงินฝากประจำ ระยะเวลา 3 , 6 และ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 เมษายน 2561 ตามประกาศสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ที่ 2/2561 ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น เนื่องจากสภาวะ
อัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 57 ในการประชุมครั้งที่ 10 เมื่อ
วันที่ 9 เมษายน 2561 จึงมีมติเห็นชอบให้เปิดโครงการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น รุ่น 3/2561 เพื่อเป็น
ทางเลือกในการลงทุนให้แก่สหกรณ์อื่นๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภทเงินฝาก
เงินฝากประจำ (เงินฝากประจำระหว่างสหกรณ์ฯ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้)
วงเงิน อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
ระยะเวลา          3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
1 ล้านบาทขึ้นไป 2.50% 3.00% 3.85%
5 ล้านบาทขึ้นไป 2.55% 3.05% 3.90%
10 ล้านบาทขึ้นไป 2.60% 3.10% 3.95%
20 ล้านบาทขึ้นไป 2.65% 3.15% 4.00%
ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังนี้
1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000,000.- บาท และไม่จำกัดจำนวนครั้งในการฝาก
2. คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน และชำระดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดเวลาฝาก
3. สหกรณ์ผู้ฝากต้องแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารที่จะรับโอนเงินเมื่อครบกำหนด
4. เมื่อครบกำหนดการฝาก และสหกรณ์ผู้ฝากไม่ได้แจ้งความประสงค์ในการถอนเงิน สหกรณ์จะคิด
ดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามระยะเวลาการฝากจนถึงวันที่ถอนเงินในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี
5. กรณีถอนเงินฝากก่อนกำหนด สหกรณ์ผู้ฝากต้องทำการถอนเงินฝากตามยอดที่ฝากแต่ละครั้ง
และต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ  อ่านต่อ >>> ดาวน์โหลดข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง