ปฎิทินกิจกรรม

ไม่พบกำหนดการที่กำลังจะมีขึ้น
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด
   สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ด้วยการร่วมกันดำเนินธุรกิจในข้อต่อไปนี้
 1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
 2. ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
 3. รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบหรือสหกรณ์อื่น
 4. จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์
 5. จัดให้มีเงินกู้สำหรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ
 6. ให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
 7. ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
 8. ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
 9. ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญ แก่กิจการของสหกรณ์หรือส่งเสริมในธุรกิจประกันของสหกรณ์
 10. ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือหลักทรัพย์รัฐวิสาหกิจ
 11. ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
 12. ให้สวัสดิการหรือให้การสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบและครอบครัว
 13. ดำเนินธุรกิจจัดสรรที่ดิน ที่อยู่อาศัย และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
 14. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารการเงิน
 15. ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
 16. ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์อื่นเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
 17. จัดให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครองครอง กู้ ยืม เช่า เช่าซื้อ รับโอนสิทธิการเช่า หรือสิทธิการเช่าซื้อ จำนองหรือจำนำ ขายหรือจำหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สิน
 18. ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานต่างประเทศหรือบุคคลอื่นใด
 19. ฝากหรือลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
 20. ดำเนินธุรกิจ การค้า การบริการ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
 21. ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
 22. นอกจากนี้สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด
 23. ดำเนินธุรกิจหรือกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 15 มิถุนายน 2559 14:57 น.