กมธ.ขับเคลื่อนปฏิรูปฯ ด้าน ศก. เร่งผลักดัน ร่าง พ.ร.บ. การเงินฐานราก

กมธ.ขับเคลื่อนปฏิรูปฯ ด้าน ศก. เร่งผลักดัน ร่าง พ.ร.บ. การเงินฐานราก

โพสเมื่อ 13 เม.ย. 2559 อ่านแล้ว 771 ครั้ง

กมธ. ขับเคลื่อนปฏิรูปฯ ด้านเศรษฐกิจ เร่งผลักดัน ร่าง พ.ร.บ. การเงินฐานราก ยกระดับคุณภาพสถาบันการเงินชุมชน จ่อส่ง ครม. เพื่อเสนอเข้า สนช. เพื่อพิจารณาต่อไป
วันที่ 19 ม.ค. 59 ที่รัฐสภา นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) นายสมชัย ฤชุพันธุ์ โฆษกคณะกรรมาธิการ พร้อมคณะ แถลงข่าวถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเงินฐานราก
โดยนายสถิตย์ กล่าวว่า แนวทางการจัดตั้งกองทุนการเงินฐานรากซึ่งจะเป็นสถาบันการเงินระดับชุมชน โดยมีประชาชนเป็นเจ้าของ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมกับลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ เพราะที่ผ่านมาไทยมีการจัดตั้งกองทุนชุมชนต่างๆ เป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังมีปัญหาด้านความรู้ความสามารถทางการเงิน ตลอดจนขาดความมั่นคงและยั่งยืน ต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงและด้านบัญชี อีกทั้งสถาบันการเงินไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคล การปฏิรูปเศรษฐกิจการเงินฐานราก จึงเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นายสมชัย กล่าวว่า แม้ธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐ จะมีจำนวนมาก แต่ยังมีประชาชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบการเงิน บางส่วนต้องไปพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกระบบ ชุมชนบางแห่งจึงได้มีการตั้งสถาบัน การออมประเภทต่างๆ ขึ้นมา เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน แต่ก็ยังมีปัญหาสำคัญของการเงินฐานราก ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ผู้บริหารขาดความรู้ทางการบริหารเงิน ขาดการบริหารจัดการเชิงระบบ บางแห่งมีปัญหาความมั่นคงทางการเงิน ขาดกฎหมายรองรับ และขาดการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย ทางคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ จึงได้ศึกษาและหาแนวทางปฏิรูปการเงินฐานราก ซึ่งเป็นการสานต่อแนวทางจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และได้นำเสนอรายงานการปฏิรูปเศรษฐกิจการเงินฐานราก และร่างพระราชบัญญัติการเงินฐานราก พ.ศ. ... เข้าสู่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จนมีมติเห็นชอบกับรายงานดังกล่าวแล้ว
ซึ่งหลังจากนี้ ในส่วนของร่างพระราชบัญญัติการเงินฐานราก พ.ศ. ... สมาชิก สามารถขอแปรญัตติและทบทวนภายใน 10 วัน ก่อนจะส่งไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา ต่อไป.

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง