กสส. ...ดันสหกรณ์สู่มาตรฐาน

กสส. ...ดันสหกรณ์สู่มาตรฐาน

โพสเมื่อ 13 เม.ย. 2559 อ่านแล้ว 1,345 ครั้ง

สหกรณ์...เป็นการร่วมกลุ่ม ร่วมมือเป็นองค์กรทำธุรกิจ อุตสาหกรรม การเกษตร ฯลฯ เพื่อหากำไรหรือผลประโยชน์ จากกิจกรรมนั้นๆ ในบ้านเราได้จัดส่วนสัดออกเป็นประเภทต่างๆ....อาทิ
...สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ประมง สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์นิคม สหกรณ์บริการ และ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวม 8,173 สหกรณ์ โดยภาครัฐฯคือ กรมส่งเสริมเสริมสหกรณ์ กับ กรมตรวนบัญชีสหกรณ์ ให้การส่งเสริม ควบคุมและดูแล...!!
ความมากมายและหลายหลากจึงมีความแตกต่าง บางสหกรณ์ก็มีความเข้มแข็ง บางสหกรณ์ก็ยังห่างไกลต้องปรับปรุงอีกหลายขุม ซึ่ง กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีการพัฒนาและ จัดระดับชั้นมาตรฐาน มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ รูปธรรมของการพัฒนาเป็นที่เด่นชัดในประสิทธิภาพ และศักยภาพของแต่ละสหกรณ์
คุณปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เผยว่า...มีการจัด มาตรฐานสหกรณ์เป็น 4 ระดับ ได้แก่ มาตรฐานดีเลิศ มาตรฐานดีมาก มาตรฐานดี และ ไม่ผ่านมาตรฐาน ทั้งนี้ ได้ใช้หลักเกณฑ์เป็นตัวชี้วัด 7 ข้อ รวมถึงผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกระบวนการบริหารจัดการภายในสหกรณ์ รวมๆแล้วหลักเกณฑ์ประเมินซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน หรือทันต่อเหตุการณ์ถึง 137 ข้อ...
ปีนี้ (2558)...มีสหกรณ์เข้าสู่การประเมินมาตรฐาน 6,121 สหกรณ์ ผ่านมาตรฐาน 5,283 สหกรณ์ คิดเป็น 86.31% ในจำนวนนี้เป็นผ่านเกณฑ์มาตรฐานดีเลิศและดีมาก 4,945 สหกรณ์ คิดเป็น 80.79% กับอยู่ในระดับดี 383 สหกรณ์ คิดเป็น 5.52% และนอกนั้นคือสอบตก 838 สหกรณ์ คิดเป็น 13.69%
นอกนั้นยังได้จัดระดับชั้นสหกรณ์ทั่วประเทศ เพื่อรองรับและให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ พ.ศ.2559–2560 พบว่าสหกรณ์ที่มีศักยภาพสูง ชั้น 1 ของความเข้มแข็ง 1,716 สหกรณ์ ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์บริการ...
ระดับชั้น 2 มี 4,718 สหกรณ์ และชั้น 3 จำนวน 731 สหกรณ์ นอกนั้นเป็นสหกรณ์ที่หยุดดำเนินงานหรือมีสถานะเลิกกิจการ ซึ่งต้องชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 1,008 สหกรณ์
“...อย่างไรก็ตามปีหน้า (2559) ทางกรม ได้เร่งพัฒนาสหกรณ์ให้เพิ่มความเข้มแข็งยกระดับ จาก 3 เป็น 2 และจาก 2 ขึ้นเป็นระดับ 1 ให้ได้ เพื่อรองรับการแข่งขันทางการค้าที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงสูงขึ้น และมุ่งเน้นให้มีศักยภาพเป็นที่พึ่งแก่เกษตรกรและสมาชิกได้อย่างยั่งยืน...” รองอธิบดี กสส. สรุปในตอนท้าย...!!

กสส. ...ดันสหกรณ์สู่มาตรฐาน กสส. ...ดันสหกรณ์สู่มาตรฐาน

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง