ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์ขัาราชการฝ่ายรัฐสภา จํากัด
 • ที่อยู่:สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารกษาปณ์,
  ถนนประดิพัทธ์,
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร, 10400
  โทรศัพท์:02 244 2219,02 244 2227 และ 02 244 2246
  โทรสาร:02 244 2244