ปฎิทินกิจกรรม

ไม่พบกำหนดการที่กำลังจะมีขึ้น
                                                                    
                                                           ความเป็นมาของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด

          ในช่วงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร ครั้งที่สอง ปีพ.ศ. 2550 นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล อธิบดีกรมศุลกากร ในขณะนั้นได้เล็งเห็นความสำคัญ
ของความเป็นอยู่ตลอดจนสวัสดิการของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพยายามหาทางช่วยเหลือข้าราชการผู้น้อย ในการกู้หนี้ยืมสิน
เพื่อบรรเทาปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้นอกระบบซึ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงมาก และให้มีการออมเงินเพื่อประกันความเสี่ยงเมื่อเกษียณ
อายุราชการไปแล้ว จึงได้ดำริจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด โดยมีความมุ่งหมาย ดังนี้
                1.  เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ในหมู่สมาชิกด้วยวิธีส่งเงินสะสมรายเดือน
                2.  เพื่อช่วยให้สมาชิกพ้นจากหนี้สินที่มีภาระหนักโดยจัดให้มีเงินกู้เพื่อชำระหนี้เก่า แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึง
                     และเพื่อการอันจำเป็นหรือประโยชน์อื่นใด
                3.  ส่งเสริมให้สมาชิกเก็บส่วนหนึ่งของรายได้ของตนไว้ในที่ที่ปลอดภัย และได้รับประโยชน์ตามสมควร
                4.  เพื่อส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
                                                        
        จึงได้ดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยขอตั้งสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ จำกัด และใช้ชื่อว่า
"สหกรณ์ออมทรัพย์  กรมศุลกากร จำกัด" โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว สมัครใจเป็นสมาชิก 376 ท่าน
เงินค่าหุ้นเริ่มต้น 3,023,200 บาท และได้รับอนุมัติให้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 สำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมศุลกากร
ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากกรมศุลกากร ให้เป็นบ้านหลังแรกของเราสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ ดังนั้นจึงถือว่า วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ของทุกปีเป็นวันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด ซึ่งเป็นวันเดียวกับวัน
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 5 พฤษภาคม 2565 15:32 น.