ประวัติความเป็นมา

                                                     
                                                 ความเป็นมาของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด

             ในช่วงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากรครั้งที่สอง ปี พ.ศ. 2550 นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล อธิบดีกรมศุลกากร ในขณะนั้นได้เล็งเห็นความสำคัญของความเป็นอยู่ ตลอดจนสวัสดิการของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั่วคราว และพยายามหาทางช่วยเหลือข้าราชการผู้น้อย ในการกู้หนี้ยืมสินเพื่อบรรเทาปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้นอกระบบ ซึ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงมาก และให้มีการออมเงินเพื่อประกันความเสี่ยงเมื่อเกษียณอายุราชการไปแล้ว จึงได้ดำริจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด โดยมีความมุ่งหมาย  ดังนี้ 
                  1.  เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ในหมู่สมาชิกด้วยวิธีส่งเงินสะสมรายเดือน 
                  2.  เพื่อช่วยให้สมาชิกพ้นจากหนี้สินที่มีภาระหนักโดยจัดให้มีเงินกู้เพื่อชำระหนี้เก่า   แก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงและเพื่อการอันจำเป็นหรือประโยชน์อื่นใด 
                  3.  ส่งเสริมให้สมาชิกเก็บส่วนหนึ่งของรายได้ของตนไว้ในที่ที่ปลอดภัย  และได้รับประโยชน์ตามสมควร
                  4.  เพื่อส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก

 

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 13 มิถุนายน 2562 15:08 น.